dizin/domain bazında mod_security kapatmak için

domain konfigurasyonunun olduğu dosya da ya da httpd.conf dosyasına aşağıdaki gibi bir konfigürasyon girip webserver i yeniden başlattığınızda artık o dizin altından çalışan domainlerde mod_security çalışmayacaktır.

Posted in Apache, Linux on August 9th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments

OpenSSL ile 2048 bit CSR oluşturma

Önce key dosyasını oluşturuyoruz.

[root@localhost ~]# openssl genrsa -out keydosyası.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
..............................................................+++
...............................................+++
e is 65537 (0x10001)

Eğer yukardaki komuta -des3 gibi bir parametre eklerseniz key dosyanız şifre korumalı olacaktır. Web sunucunuzu yeniden başlattığınızda size bu şifreyi soracaktır. O yüzden çok gerekli olmadığı durumlarda kullanmamak lazım.

[root@localhost ~]# openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout keydosyasi.key -out csrdosyasi.csr
Generating a 2048 bit RSA private key
............................................................................+++
..........................................+++
writing new private key to 'keydosyasi.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:TR
State or Province Name (full name) [Berkshire]:NA
Locality Name (eg, city) [Newbury]:Istanbul
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:test
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT           
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.test.com
Email Address []:info@test.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Bundan sonrasında apache’ye gerekli konfigürasyonu girmek kalıyor.

Posted in Apache, Linux on August 9th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Apache’de yüklü modülleri görmek için…

[root@localhost ~]# apachectl -t -D DUMP_MODULES

Loaded Modules:
core_module (static)
mpm_prefork_module (static)
http_module (static)
so_module (static)
auth_basic_module (shared)
auth_digest_module (shared)
authn_file_module (shared)
...
Syntax OK

Posted in Apache, Linux on August 7th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments