ERROR 1598 (HY000) at line 16: Binary logging not possible. Message: Transaction level ‘READ-UNCOMMITTED’ in InnoDB is not safe for binlog mode ‘STATEMENT’ hatası

Replikasyon kullandığınız bir mySQL veritabanında aşağıdaki hatayı alıyorsanız :

ERROR 1598 (HY000) at line 16: Binary logging not possible. Message: Transaction level 'READ-UNCOMMITTED' in InnoDB is not safe for binlog mode 'STATEMENT'
mysql> show variables like "binlog_format%";
+---------------+-----------+
| Variable_name | Value   |
+---------------+-----------+
| binlog_format | STATEMENT |
+---------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)         

mysql> SET GLOBAL binlog_format="MIXED";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)   

kalıcı olarak bu ayarın durması içinde my.cnf dosyasına

binlog_format = "MIXED"

ekleyin ki sonrasında mySQL i restart ettiğinizde tekrar bu ayarlarla ugraşmayın.

Detaylı bilgi için : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/binary-log-setting.html

Posted in Genel, Linux, MySQL on April 13th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply