mysql ile dump alırken bazı tabloları dahil etmemek için

–ignore-table parametresini kullanabilirsiniz.

mysqldump --ignore-table=db_ismi.table1 --ignore-table=db_ismi.table2 db_ismi > dump.sql

Posted in Linux, MySQL, Veritabanları on November 23rd, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Innodb veritabanları için ibdata1’in dosyasının boyutunu küçültme (shrink edilmesi )

Innodb veritabanı kullanıyorsanız bir süre sonra ibdata1 dosyanızın çok fazla büyüdüğünü göreceksiniz.

Bu dosyanın büyümesi performans ve disk kullanımı açısından problem yaratacaktır. MySQL üstünde bu dosyanın küçültülmesi ile ilgili direk bir komut yok. O yüzden biraz çetrefilli bir yöntemle bu dosyanın boyutunu küçültmek gerekiyor.

Kısaca;

1. MySQL sunucuyu durdurun,
2. MySQL data dizinini komple yedekleyin,
3. MySQL sunucuyu tekrar başlatın,
4. Veritabanının yedeğini mysqldump ile alın,
5. Veritabanlarını silin,
6. MySQL sunucuyu tekrar durdurun,
7. ibdata1, ib_logfile0 ve ib_logfile1 dosyalarını silin,
8. MySQL sunucuyu tekrar çalıştırın,
9. Aldığınız yedeği tekrar yükleyin ( import )

bu adımlarla bu işlemi yapıyoruz.

Detaylara gelirsek;

1. MySQL sunucuyu durdurun.

2. MySQL data dizininin tamamını yedekleyin. Böylece herhangi bir sorun halinde geri dönmemiz kolay olacaktır.

3. MySQL sunucuyu tekrar başlatın.

4. Öncelikle veritabanının yedeğini alıyoruz.


/usr/bin/mysqldump --opt --routines --triggers --all-databases > all.sql

Yedeğin sağlık ve hatasız bir şekilde alındığından emin olun.

5. Veribanlarını drop ile silin.

6. MySQL sunucuyu tekrar durdurun.

7. MySQL data dizininde bulunan ibdata1, ib_logfile0 ve ib_logfile1 dosyalarını silin.

8. MySQL sunucuyu tekrar başlatın. MySQL sunucusunu çalıştırmadan önce. Konfigürasyon dosyanıza ( my.cnf )


innodb_file_per_table

parametresini ekleyin. Böylece artık her tablo için daha küçük bir ibd oluşmasını sağlayacaktır. Bu sayede ilerde çok büyüyen tabloları dump ve restore edip downtime yaşanmadan bu işlemleri yapabilir olursunuz.

Detaylı bilgi için : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-multiple-tablespaces.html

9. Şimdi mysqldump ile aldığımız dosyayı tekrar import edip veritabanlarını tekrar yükleyin.


/usr/bin/mysql < all.sql

Posted in Linux, MySQL on November 21st, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

MySQL’de fragmented olmuş tabloları bulma ve optimize etme

Aşağıdaki query ile fragmented tabloları bulabilirsiniz.

mysql> select TABLE_NAME,Data_free from information_schema.TABLES where TABLE_SCHEMA NOT IN ('information_schema','mysql')
and Data_free > 0;
mysql> OPTIMIZE TABLE tablo_adi

şeklinde optimize edebilirsiniz. Bu işlem performansı artıracaktır.

Aşağıdaki script te otomatize edilmiş halde yapabilirsiniz. ( Google search )

#!/bin/sh

echo -n "MySQL username: " ; read username
echo -n "MySQL password: " ; stty -echo ; read password ; stty echo ; echo

mysql -u $username -p"$password" -NBe "SHOW DATABASES;" | grep -v 'lost+found' | while read database ; do
mysql -u $username -p"$password" -NBe "SHOW TABLE STATUS WHERE engine='MyISAM';" $database | while read name engine version rowformat rows 
avgrowlength datalength maxdatalength indexlength datafree autoincrement createtime updatetime checktime collation checksum createoptions comment ; do
 if [ "$datafree" -gt 0 ] ; then
  fragmentation=$(($datafree * 100 / $datalength))
  echo "$database.$name is $fragmentation% fragmented."
  mysql -u "$username" -p"$password" -NBe "OPTIMIZE TABLE $name;" "$database"
 fi
done
done

Posted in Linux, MySQL on November 20th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Kullandığınız MySQL sunucunun 32 bit mi 64 bit mi olduğunu anlamak

Bunu anlamak için 2 yöntem var aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor.

1. Komut satırından

[root@mgw03 ~]# mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.16, for Linux (x86_64) using readline 5.1

2. MySQL konsolundan

mysql> \s ( veya status )
--------------
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.16, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Connection id:     9
Current database:
Current user:      kursad@localhost
SSL:          Not in use
Current pager:     stdout
Using outfile:     ''
Using delimiter:    ;
Server version:     5.5.16-log MySQL Community Server (GPL)
Protocol version:    10
Connection:       Localhost via UNIX socket
Server characterset:  latin1
Db   characterset:  latin1
Client characterset:  utf8
Conn. characterset:  utf8
UNIX socket:      /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:         2 min 42 sec

Threads: 1 Questions: 134612 Slow queries: 0 Opens: 136 Flush tables: 1 Open tables: 129 Queries per second avg: 830.938
--------------

Posted in Linux, MySQL on November 19th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

mySQL Too many open files hatası

MySQL loglarında aşağıdaki hatayla karşılaşabilirsiniz.

121117 23:21:03 InnoDB: Operating system error number 24 in a file operation.
InnoDB: Error number 24 means 'Too many open files'.

Çözüm için my.cnf dosyanıza;

innodb_open_files=24000
open-files-limit=96000

Burada dikkat edilecek nokta open-files-limit parametresinin değeri innodb_open_files parametresinin yaklaşık 4-5 katı olarak set etmeniz.

MySQL i yeniden başlattığınızda sorun çözülecektir.

Detay için : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-options.html#option_mysqld_open-files-limit

Posted in Linux, MySQL on November 17th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

[Warning] IP address ‘xxx.xxx.xxx.xxx’ could not be resolved: Name or service not known hatası

MySQL log dosyasında aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız. Çözümü basit.

[Warning] IP address 'xxx.xxx.xxx.xxx' could not be resolved: Name or service not known

Muhtelemen sisteminizde username@xxx.xxx.xxx.xxx şeklinde bir kullanıcınız var.

Ve eğer MySQL skip-name-resolve parametresi ile açılmamış ise girdiğiniz xxx.xxx.xxx.xxx ipsinin dns kaydını sorgulayacaktır.

Bu açıdan my.cnf dosyanıza skip-name-resolve parametresi girip bu sorunu çözebilirsiniz.

skip-name-resolve

Tercihim skip-name-resolve kullanmaktan yana. Böylece MySQL dns sorgulaması ile uğraşmamış olur.

Posted in Linux, MySQL on November 17th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

InnoDB en ideal log file size belirleme.

InnoDB kullandığınız yerlerde en ideal log file size ayarlamak için aşağıdaki gibi bir test yapabilirsiniz.

Bu işlem mySQL’de InnoDB veritabanlarının 1 dakikada aşağı yukarı ne kadar log yazdığını görüyoruz.

Bu işlemi veritabanının en yoğun zamanlarında yapmanız önerilir.

Öncelikle istediğimiz veriyi alabilmemiz için pager komutu ile sequenceleri yakalıyoruz.

mysql> pager grep sequence
PAGER set to 'grep sequence'

Sonra aşağıdaki gibi show innodb status çıktısını 1 dakika aralıklarla çalıştırıp başlangıç ve bitişte ne kadar log yazmış onu buluyoruz.

mysql> show engine innodb status\G select sleep(60); show engine innodb status\G

Log sequence number 156081984562
1 row in set (0.00 sec)

1 row in set (59.99 sec)

Log sequence number 156092992419
1 row in set (0.00 sec)

Daha sonra pager i tekrar sıfırlıyoruz.

mysql> pager
Default pager wasn't set, using stdout.

Şimdi aradaki farklı Mb cinsinden buluyoruz.

mysql> select ( 156092992419 - 156081984562 ) / 1024 / 1024 as mb;
+-------------+
| mb     |
+-------------+
| 10.49791050 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

Buradan anladığımız dakikada 10 mb veri yazılmış.

Saatlik bazda bakarsak 60*10=600MB.

innodb_log_file_size parametresini 600-700 Mb arası yapabiliriz.

Yukarıda yaptığımız testi mySQL 5.0 dan sonra SHOW GLOBAL STATUS komutu ile görebiliriz.

Bu komut çıktısındaki Innodb_os_log_written parametresinden de elde edebiliriz.

mysql> SHOW GLOBAL STATUS like '%Innodb_os_log_written%';
+-----------------------+-----------+
| Variable_name     | Value   |
+-----------------------+-----------+
| Innodb_os_log_written | 632924672 |
+-----------------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Posted in Linux, MySQL on November 16th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

myisam ve innodb veritabanları için key_buffer_size ve innodb_buffer_pool_size hesaplayan query

İşinize yarayabilir.

Myisam için;

SELECT CONCAT(ROUND(KBS/POWER(1024,
IF(PowerOf1024<0,0,IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024)))+0.4999),
SUBSTR(' KMG',IF(PowerOf1024<0,0,
IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024))+1,1))
recommended_key_buffer_size FROM
(SELECT LEAST(POWER(2,32),KBS1) KBS
FROM (SELECT SUM(index_length) KBS1
FROM information_schema.tables
WHERE engine='MyISAM' AND
table_schema NOT IN ('information_schema','mysql')) AA ) A,
(SELECT 2 PowerOf1024) B;
mysql> SELECT CONCAT(ROUND(KBS/POWER(1024,
  -> IF(PowerOf1024<0,0,IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024)))+0.4999),
  -> SUBSTR(' KMG',IF(PowerOf1024<0,0,
  -> IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024))+1,1))inn
  -> recommended_key_buffer_size FROM
  -> (SELECT LEAST(POWER(2,32),KBS1) KBS
  -> FROM (SELECT SUM(index_length) KBS1
  -> FROM information_schema.tables
  -> WHERE engine='MyISAM' AND
  -> table_schema NOT IN ('information_schema','mysql')) AA ) A,
  -> (SELECT 2 PowerOf1024) B;
+-----------------------------+
| recommended_key_buffer_size |
+-----------------------------+
| 2095M            |
+-----------------------------+
1 row in set (43.45 sec)

InnoDB için;

SELECT CONCAT(ROUND(KBS/POWER(1024,
IF(PowerOf1024<0,0,IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024)))+0.49999),
SUBSTR(' KMG',IF(PowerOf1024<0,0,
IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024))+1,1)) recommended_innodb_buffer_pool_size
FROM (SELECT SUM(data_length+index_length) KBS FROM information_schema.tables
WHERE engine='InnoDB') A,
(SELECT 2 PowerOf1024) B;
mysql> SELECT CONCAT(ROUND(KBS/POWER(1024,
  -> IF(PowerOf1024<0,0,IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024)))+0.49999),
  -> SUBSTR(' KMG',IF(PowerOf1024<0,0,
  -> IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024))+1,1)) recommended_innodb_buffer_pool_size
  -> FROM (SELECT SUM(data_length+index_length) KBS FROM information_schema.tables
  -> WHERE engine='InnoDB') A,
  -> (SELECT 2 PowerOf1024) B;
+-------------------------------------+
| recommended_innodb_buffer_pool_size |
+-------------------------------------+
| 93089M               |
+-------------------------------------+
1 row in set (35.77 sec)

Kaynak : http://dba.stackexchange.com/questions/1/what-are-the-main-differences-between-innodb-and-myisam/2194#2194

Posted in Linux, MySQL on November 16th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

rsync ile detaylı dosya aktarımı.

rsync kullanırken dosya transferinin ne aşamada olduğu, saniyede ne kadar dosya attığı vs gibi bilgileri görmek istiyorsanız :

–stats ve –progress parametrelerini ekleyebilirsiniz.

root#rsync -avz --progress --stats /home/* /data/
receiving incremental file list
all14112012.sql
  320110592  0%  9.08MB/s  1:19:49

Posted in Console, Linux on November 14th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

SSH bağlantılarının zaman aşımına uğramasını engellemek için

/etc/ssh/sshd_config dosyasında aşağıdaki parametreleri aktif edip sshd yi kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

ClientAliveInterval 60
TCPKeepAlive yes 
ClientAliveCountMax 99999

Posted in Console, Linux on November 7th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

« Previous PageNext Page »